E-Academia
facebook Jsme na facebooku Přihlásit se | Registrovat se

Zápis na všechny kurzy, přednášky a testy je od 1.3.2017 zcela ZDARMA!

Obchodní podmínky


odrážka Všeobecná ustanovení
Návštěvou webu www.e-academia.cz potvrzujete, že jste si vědomi všech níže uvedených skutečností a podle těchto skutečností budete také postupovat. Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu navštívit nebo užívají www.e-academia.cz a nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.


odrážka Autorská a vlastnická práva
Provozovatel a majitel webových stránek e-academia.cz je Mgr. David Vrba Ph.D. (dále jen provozovatel). Provozovatel je též autorem všech poskytovaných výukových materiálů na tomto webu. Obsah webu e-academia.cz nelze uchovávat, upravovat, šířit ani k němu vykonávat jiná majetková práva, ledaže k takovému jednání udělil provozovatel předem souhlas.


odrážka Poskytované služby
Tyto webové stránky poskytují uživatelům vzdělání formou výukových videí, tutoriálů a testů.


odrážka Práva a povinnosti uživatelů
Uživatel nesmí pozměňovat obsah webu ani do něj jakkoliv jinak zasahovat, ohrožovat, narušovat jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích. Uživatel není oprávněn zpřístupnit své přihlašovací údaje umožňující přístup na jeho uživatelský účet třetí osobě. V případě, že se uživatel dozví nebo bude mít důvodné podezření o zneužití svého účtu (či neoprávněném přístupu k němu), je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat provozovatele. Uživatel je povinen uvádět při registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující jej jako uživatele. Pakliže provozovatel zjistí, že údaje nejsou pravdivé, vyhrazuje si právo zablokovat či zrušit uživatelský účet takovéhoto uživatele. Uživatelské účty nelze bez předchozího písemného souhlasu provozovatele bezplatně či úplatně převádět, půjčovat, pronajímat, prodávat ani jakkoliv jinak trvale či dočasně zcizovat či poskytovat třetím osobám. Provozovatel si vyhrazuje právo zablokovat či zrušit uživatelské účty, které používá více osob nežijících v jedné společné domácnosti, nebo blokovat či zrušit uživatelské účty, které byly v rozporu s tímto ustanovením. Je také zakázáno vytváření více uživatelských účtů jedním uživatelem. Není povoleno ukládat videa z tohoto webu do počítače, distribuovat je dál nebo je jakýmkoliv způsobem upravovat.


odrážka Práva a povinnosti provozovatele
Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn kdykoliv a jakýmkoliv způsobem upravit tyto webové stránky, jakož i poskytované služby, jejich rozsah a podmínky, a to bez předchozího upozornění uživatele. Uživatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto úpravy mohou mít vliv na funkčnost jednotlivých služeb, případně tuto funkčnost mohou i zcela vyloučit. Uživateli nevzniká nárok na náhradu škod plynoucích z tohoto omezení nebo zastavení funkčnosti poskytovaných služeb způsobených takovýmito úpravami serveru. Provozovatel má právo dle vlastního uvážení kdykoliv provádět změny těchto pravidel zveřejněním jejich upravené verze na těchto stránkách. Návštěvníci jsou odpovědni za pravidelné sledování veškerých provedených změn těchto pravidel. Pokud budete stránky po provedení změn i nadále používat, změny přijímáte. Pokud se změnami nebudete souhlasit, stránky pro Vás nejsou určeny a nepoužívejte je.


odrážka Odpovědnost za škodu
Není-li v těchto podmínkách stanoveno výslovně jinak, služby poskytované provozovatelem uživateli jsou poskytovány "tak jak jsou". Provozovatel neposkytuje uživateli žádné záruky ohledně služeb nebo serveru, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti služeb. Poskytovatel zejména uživateli nezaručuje, že:
1) Služby budou dostupné nepřetržitě dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu;
2) Služby budou plně funkční po celou dobu dostupnosti služeb;
3) Služby budou poskytovány bez chyb;
4) Obsah bude vždy dostupný, úplný, správný, přesný.
Provozovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb nebo užitím informací zveřejněných na těchto stránkách. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat návštěvníka, jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Provozovatel se také zříká veškerých záruk, že obsah webu www.e-academia.cz je nezávadný, že přístup na web bude nepřerušený, bez závad a že stránky budou bezpečné. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv omezit či ukončit přístup návštěvníka na naše stránky nebo k jejich části.


odrážka Ochrana osobních údajů
Provozovatel nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než za podmínek daných právními předpisy k zákonným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Veškeré údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění níže uvedených účelů a zpravidla pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Provedením registrace a vytvořením uživatelského účtu uděluje uživatel provozovateli jako správci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen "ZoOÚ") souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých dle těchto podmínek, za účelem identifikace uživatele při využívání služeb nebo při koupi kreditu. Poskytovatel se zavazuje chránit veškeré údaje uživatele, získané při registraci, v souladu se ZoOÚ. Tím není dotčena povinnost poskytovatele poskytnout informace o uživateli třetím osobám nebo orgánům veřejné moci v případech upravených právními předpisy. V souvislosti s poskytováním služeb jsou zpracovávány v souladu se ZoOÚ, osobní údaje jednotlivých uživatelů. Osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu uživatelů nebo na základě oprávnění vyplývajícího ze ZoOÚ. Osobní údaje každého uživatele jsou zpracovávány v rozsahu údajů, které příslušný uživatel poskytne nebo zvolí, že je provozovatel oprávněn je zjišťovat. Osobní údaje jsou ve vztahu k uživateli zpracovávány ve výše uvedeném rozsahu, a to za účelem poskytování služeb a komunikace mezi provozovatelem a uživateli.
1) Každý uživatel má právo požádat provozovatele, o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je provozovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
2) Každý uživatel, který zjistí nebo se domnívá, že provozovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může (i) požádat provozovatele o vysvětlení, nebo (ii) požadovat, aby provozovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Jestliže bude žádost uživatele shledána oprávněnou, provozovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud provozovatel žádosti nevyhoví, může se uživatel obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo uživatele obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.